ශිරාන් ප්ර්නාන්දු, චමින්ද වාස් සහ ඉසුරු උදානට කොවිඩ්-19 ආසාධනය වේ…..

ශිරාන් ප්ර්නාන්දු, චමින්ද වාස් සහ ඉසුරු උදාන හට කොවිඩ්-19 ආසාධනය වී ඇත.
නමුත් මේ වනතෙක් තරඟය හෝ තරඟාවලිය කල් දැමීමේ කිසිදු තීරනයක් ගෙන නොමැත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here