මන්චි ජාතික වොලිබොල් ශුරතා විදුලි බලයට හා යුද හමුදාවට

මන්චි ජාතික වොලිබෝල් ශුරතා තරගාවලිය – 2021 හි පිරිමි ශුරතාව දිනාලැනීමට විදුලිබල මණ්ඩල කණ්ඩායම සමත් වූ අතර, කාන්තා ශුරතාව දිනාගනු ලැබුවේ යුද හමුදා කණ්ඩායමයි.

මහරගම තරුණසේවා සභා ක්‍රීඩා පිටියේදී තරගාවලිය පැවැත්වුණි.

පිරිමි අනුශුරතාව ගිරිඋල්ල බිටුලින්ක් සමාජය හිමිකරගනිද්දි කාන්තා අනුශුරතාව හිමිවුයේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවටය.

යුද හමුදා කාන්තා කණ්ඩායම

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here