ජාතික වොලිබෝල් සංචිත වලට ක්‍රීඩකයන් තෝරාගැනීමේ පරීක්ෂණ දෙකක්

මෙම වසරේදී පැවැත්වීමට නියමිත දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල හා වයස අවුරුදු 23න් පහළ ආසියානු පිරිමි වොලිබෝල් ශුරතාව සඳහා වන ශ්‍රී ලංකා සංචිත දෙකක් සඳහා ක්‍රීඩකයන් තෝරාගැනීම සඳහා වන මූලික තේරීම් පරීක්ෂණ ජනවාරි 14 සහ 15 යන දින වලදී කොළඹ ටොරින්ටන් ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය කටයුතු සුදානම් කර ඇත.

ඒ අනුව දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ පිරිමි අංශයේ වොලිබෝල් තරග සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා පිරිමි ජාතික වොලිබෝල් සංචිතය සඳහා ක්‍රීඩකයන් තෝරාගැනීමේ මූලික පරීක්ෂණය ජනවාරි 14 වැනිදා පෙ.ව. 8.30 සිට කොළඹ ටොරින්ටන් ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වේ.

තවද මෙම වසරේදී පැවැත්වීමට නියමිත වයස අවුරුදු 23න් පහළ ආසියානු පිරිමි වොලිබෝල් ශූරතාව සඳහා ක්‍රීඩකයන් තෝරාගැනීමේ මූලික පරීක්ෂණය මෙම මස 15 වැනිදා පෙ.ව. 8.30 සිට කොළඹ ටොරින්ටන් ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේදීම පැවැත්වීමටද කටයුතු යොදා ඇත.

එම තෝරාගැනීමේ මූලික පරීක්ෂණ සඳහා සහභාගී වන ක්‍රීඩකයින් අදාළ දිනවලදී පෙ.ව. 8.00 පෙර කොළඹ ටොරින්ටන් ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයට වාර්තා කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here