රාජ්ය සේවා බැඩ්මින්ටන් තරගාවලිය කොළඹදී

රාජ්ය සේවා ක්රීඩා සංගමය වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන රාජ්ය සේවා බැඩ්මින්ටන් තරගාවලිය නොවැම්බර් 15,16 හා 17 යන දිනවලදී කොළඹදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

මේ පිළිබඳව සියලු විමසීම් සඳහා එම සංගමයේ පරිපාලන ලේකම්වරයාව 011 -2513012 දුරකතනයෙන් සම්බන්ධ කරගත හැකිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here