ජයමාන්න අභියෝගතා කුසලාන කැරම් තරගාවලියට අයදුම්පත් කැඳවයි

ශ්රී ලංකා කැරම් සම්මේලනය විසින් මෙහෙයවනු ලබන ජයමාන්න අභියෝගතා කුසලාන සමස්ත ලංකා කැරම් තරගාවලියට මේ දිනවල අයදුම් පත් කැඳවා ඇත. මෙහි විශේෂත්වය වනුයේ ඕනෑම පළාතක් නියෝජනය කරමින් කරම් ශ්රේණිගත නොවූ ක්රීඩක ක්රිදිකවන්ටද මේ සඳහා සහබාගි වීමට අවස්ථාව හිමිවීමය.

තරගාවලිය කොහුවල පිහිටි කැරම් සම්මේලන මුලස්ථානයේදී දෙසැම්බර් 01 සහ 02 යන දිනවලදී පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කර ඇත. 071-8130817 (ප්රසන්න) හා 076-7451570 (හේෂාන්) යන දුරකථන අංක වලින් මේ පිළිබඳව සියලු විමසීම් සිදුකළ හැකිය.

ඔබගේ අයදුම්පත් ශ්රී ලංකා කැරම් සම්මේලනය, අංක 25, සුනේත්රාදේවි පාර, කොහුවල. හෝ mails- jayjay@gmail.com ඊ මේල් ලිපිනයට එවිය යුතුය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here