ප්‍රීමියර් කැරම් ඇකඩමි තරගාවලිය ගනේමුල්ලේදී

ගනේමුල්ල “ප්‍රිමියර් කැරම් ඇකඩමිය” විසින් ‌ශ්‍රේණිගත නොකරන ලද ක්‍රීඩකයන් වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන පළමු කැරම් තරඟාවලිය ජූනි 08 සහ 09 දිනවලදී ගනේමුල්ල, වැලිපිල්ලෑව ප්‍රිමියර් කැරම් ඇකඩමියේදී පැවැත්වේ.

මෙම තරඟාවලියේ ශුරතාවයට රුපියල් 25000ක්ද, අනු ශුරතාවයට රුපියල් 15000ක්ද, තෙවැනි ස්ථානයට රුපියල් 10000ක්ද වශයෙන් ත්‍යාග පිරිනැමීමට සංවිධායකයන් කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

ජූනි 04 වැනිදා දක්වා ‌මේ සඳහා අයදුම්පත් භාරගනු ලබන අතර කුසපත් ඇදිමෙන් අනතුරුව තරඟ සටහන් පිලියෙල කිරීම ජූනි මස 05 වැනිදා සිදු‌ෙකෙරේ. තරඟාවලිය පිළිබඳ
0777 444239 දුරකතන‌යෙන් විමසන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here