ලෝක කුසලානයේ තරග පාවාදීම් මර්ධනයට සෑම කණ්ඩායමකටම ICCයෙන් නිළධාරියෙක්

මැයි 30 වැනි දින ආරම්භවීමට නියමිත ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේදී ක්‍රීඩකයන් විසින් සිදුකරනු ලබන මුදලට තරග පාවාදීම් හා පෙළඹවීම් වැළැක්වීමේ අරමුණෙන් යුතුව එම තරගාවලියට සහභාගී වන සෑම කණ්ඩායමක් සඳහාම අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ දූෂණ මර්ධන ඒකකයේ නිලධාරියෙකු අනුයුක්ත කිරීමට අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය පියවර ගෙන ඇත.

ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පුහුණු තරග ආරම්භවීමට ප්‍රථම එම නිලධාරීන් කණ්ඩායම් සමග එක්වීමට නියමිතය. ඒ සෑම නිලධාරියෙක්ම ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය අවසන් වනතුරු එම කණ්ඩායම් සමග රැඳී සිටිනු ඇත.

එලෙස සෑම කණ්ඩායමකටම අනුයුක්ත කරනු ලබන නිලධාරින් එම ක්‍රීඩකයන් නවාතැන් ගන්නා හෝටලයේම නවාතැන් ගන්නා අතර සෑම පුහුණු සැසියකටම හා ක්‍රිකට් තරගයකටම සහභාගී වීමේදී එම ක්‍රීඩකයන් සමගම රැදී සිටීමටද නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here