දැල්පන්දු සම්මේලනය දැල්පන්දු පුහුණුකරුවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවයි

ශ්‍රී ලංකා කනිෂ්ඨ සහ සංවර්ධිත දැල්පන්දු කණ්ඩායම් සඳහා නව පුහුණුකරුවන් බඳවාගැනීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සම්මේලනය විසින් අයදුම්පත් කැඳවා ඇත. දැල්පන්දු පුහුණුකිරීම පිලිබඳ මනා දැනුමක් ඇති අයදුම්කරුවන් හෝ අයදුම්කාරියන් ඒ සඳහා වන අයදුම්පත් ජනවාරි 15 දිනට පෙර ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සම්මේලන ලේකම්වරයා වෙත එවිය යුතුය.

2020 වසරේදී පැවැත්වීමට නියමිත ආසියානු කනිෂ්ඨ දැල්පන්දු ශුරත තරගාවලිය ප්‍රධාන වශයෙන් ඉලක්ක කර ගනිමින් මෙම පුහුණුකරුවන් තෝරාගැනීමට නියමිත බවද වාර්තා වෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here