දැල්පන්දු ලකුණු සටහන්කරුවන්ට වැඩමුළුවක්

මෙරට දැල්පන්දු ලකුණු සටහන්කරුවන් ලෙස කටුතු කරන සියලුදෙනා හට ඒ සම්බන්ධව විධිමත් වැඩමුළුවක් පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සම්මේලනය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව එම වැඩමුළුව ජනවාරි 13 වැනි දින ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇත. ඒ සඳහා ඉදිරිපත්වීමට කැමති ලකුණු සටහන්කරුවන් එදින ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයට පැමිණෙන ලෙස දැල්පන්දු සම්මේලනය සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here