දඟ පන්දුව පියල්ට භාර කරයි

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ දඟ පන්දු පුහුණුකාර ධුරය පියල් විජේතුංග මහතාට ලබා දී ඇත.

මීට පෙර ද ඒ මහතා 2008 වසරේ සිට 2019 වසර දක්මෙවා ම ධුරයේ කටයුතු කටයුතු කළේය. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඉන්දීය සංචාරයේ සිට ඔහු කණ්ඩායම සමග එක්වීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here