ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ මැරතන් ජය මැද පළාතට

46 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ විවෘත මැරතන් පිරිමි ශූරතාව මධ්‍යම පළාත නියෝජනය කළ එම්. සිවරාජන් සමත් වූ අතර, එහි කාන්තා අංශයේ ශූරතාව හිමිකරගත්තේ ද මධ්‍යම පළාත නියෝජනය කළ ඊ.එල්.වීත ක්‍රිශාන්තිනි විසිනි.

පිරිමි අංශයේ දෙවැනි ස්ථානය බස්නාහිර පළාතේ එස්. ටී. ගුණසේකර සහ තෙවැනි ස්ථානය වයඹ පළාතේ එම්. එස්. කුමාර දිනාගත්හ.

මේ අතර, කාන්තා අංශයේ දෙවැනි ස්ථානය මධ්‍යම පළාතේ ඩඩ්. එම්. හේරත් දිනාගත් අතර, තෙවැනි ස්ථානය සබරගමු පළාතේ එස්. ඩී. ලියනගේට හිමි විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here