ජාත්‍යන්තර පාසල් දැල්පන්දු තරගාවලිය කොළඹදී

අන්තර් ජාත්‍යන්තර පාසල් වයස අවුරුදු 20න් පහළ දැල්පන්දු තරගාවලිය පෙබරවාරි 27 වැනිදා සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වේ. ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර පාසල් සංගමය තරගාවලිය සංවිධානය කරනු ලබයි. 9 වැනි වරට පැවැත්වෙන මෙම තරගාවලියට මෙතෙක් අඛණ්ඩව සත්කාරකත්වය දැරූ ඉල්මා ජාත්‍යාන්තර පාසල විසින්ම සත්කාරකත්වය ලබාදේ.

තරගාවලියට සහභාගී වන කණ්ඩායම් මෙසේය.

  • ආසියානු ජාත්‍යන්තර පාසැල
  • කොළඹ ජාත්‍යන්තර පාසැල
  • කොළඹ ජාත්‍යන්තර පාසැල ( මහනුවර)
  • ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසැල (කොළඹ)
  • ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසැල (පානදුර)
  • ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසැල (වත්තල)
  • බ්‍රිටිෂ් ස්කුල්
  • රෝයල් ඉන්ස්ටිටියුට්
  • බුර්හානි සෙරන්දිබ් ජාත්‍යන්තර පාසැල
  • ඉල්මා ජාත්‍යන්තර පාසැල

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here