කොට්ටාව උතුර ධර්මපාල විද්‍යාලයට සමස්ත ලංකා චෙස් ශූරතාවයක්

2019 වසර සඳහා ශ්‍රී ලංකා පාසල් චෙස් සංගමය මගින් පවත්වනු ලැබූ පාසල් කණ්ඩායම් චෙස් තරගාවලිය පසුගිය ඔක්තෝබර් මස 26, 27 දෙදින කෑගලු ශාන්ත ජෝශප් බාලිකා විද්‍යාලයේදී හා කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයේදී පැවැත්වුණා.

ඒ සඳහා කොට්ටාව උතුර ධර්මපාල විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් කණ්ඩායම් 2ක් B කාණ්ඩය යටතේ කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයේදී පැවැත්වුණු තරග සඳහා සහභාගී වුණා.

එහිදී එම පාසලේ 9න් පහල බාලක අංශය ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙලේ පාසල් පරාජය කරමින් සමස්ත ශුරතාවය හිමිකරගත් අතර, එම පාසලේම 11න් පහල බාලිකා අංශය මෙම තරගාවලියේ තුන්වන ස්ථානය දිනා ගැනීමද විශේෂත්වයකි.

2018 වසරේදී ද මෙම පාසලේ දූ දරුවන් මෙවැනිම දක්ෂතාවලින් පාසලට සමස්ත ලංකා ජයග්‍රහණ හිමිකර දී තිබේ.

බාලක කණ්ඩායම
D.ලිසත් මෙත්සර, O.සිතිජ වාසුල, H.G.සුගීත් හංසන, M.මොනිෂ්ක දම්සිළු, A.A.M.ශවීන් මිත්සර, I.M.W.මොවිඳු රන්මිත්, A.සනුග සසදර

බාලිකා කණ්ඩායම
T.A.අදීශා ඉඳුසරණි, D.M.ජනුති මලින්සා, P.සෙතුලි පෙරේරා, J.R.A.කුෂිනි රන්දිනි, W.T.උතුලි දිල්මානි, S.G.සෙනුදී දිනන්‍යා, පෙසත්මි නෙතාසා ගොවින්න

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here