කනිෂ්ඨ ගොල්ෆ් ශුරයා විනෝද් – ශුරිය ටානියා

ශ්‍රී ලංකා ගොල්ෆ් සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද ශ්‍රී ලංකා විවෘත කනිෂ්ඨ ගොල්ෆ් තරගාවලියේදී බාලක ශුරතාව විනෝද් වීරසිංහ විසිනුත් බාලිකා ශුරතාව ටානියා මිනෙල් බාලසුරිය විසිනුත් දිනාගැනීමට සමත් විය.

රන් කාණ්ඩයේ බාලක අනුශුරතාව හරුන් අස්ලම් හා තෙවැනි ස්ථානය එස්. දුවර්ශන් විසින් දිනාගන්නා ලදී. බාලිකා අනුශුරතාව කයිලා පෙරේරා විසින් දිනාගත් අතර එහි තෙවැනි ස්ථානය දිනාගනු ලැබුවේ ෂෙරින් මිතාර බාලසුරිය විසිනි.

රිදී කාණ්ඩයේ ශුරතාව නිරෙක් තේජ්වානි දිනාගත් අතර එහි අනුශුරතාව යන්නික් කුමරා දිනාගනු ලැබිය. ලෝකඩ කාණ්ඩයේ ශුරතාව ෂනාල් බිනුෂ්ක දිනගත්ත්දී එහි අනුශුරතවයට හිමිකම් කියනු ලැබුවේ රෙෂාන් අල්ගමය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here