අද තරගය පහසු තරගයක් නොවන බව දිමුත් කියයි (Video)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here